Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni


# Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

1- Na mô ba ga pha tê

2- Sạt hoa tát răn lô ki da

3- Bờ ra di vi ti sắc tra da

4- Bút đà da ba ga phê tê

5- Tát đi da tha

6- Um! Bút rum, bút rum, bút rum

7- Suýt đà da, suýt đà da

8- Vi suýt đà da, vi suýt đà da

9- Á sá ma sá ma

10- Sa măn tá phạ hoa sát

11- Sa phả ra na ga ti ga gạ na

12- Xoa phạ hoa vi suýt đi

13- Á vi chuân da đu măn

14- Sạt hoa tát thá ga đá

15- Sủ ga đa

16- Phạ ra phạ ca nã

17- A mi rị tá, bi sá cu

18- Ma ha muýt dơ ra măn đarabana

19- Um! Á hạ ra, á hạ ra

20- A du săn đà ra ni

21- Suýt đà da, suýt đà da

22- Ga ga na xoa phạ hoa visuýtđi

23- U sắc ni sá vi ca da visuýtđi

24- Sá hạ sa ra, ra sa mi santônitê

25- Sá ra hoa tát thá ga đa

26- A hoa lô ki ni

27- Sạt hoa tát thá ga đa mát tê

28- Sá tra bá ra mi tá

29- Ba rị bủ ra ni

30- Na sá bủ mi bơ ra đi sắc ni tê

31- Sá ra hoa tát thá ga đa hất rị đà da

32- Đi sắc sá na

33- Đi sắc si tê

34- Um! Muýt đơ ri, muýt đơ ri, ma ha muýt đơ ri

35- Hoa dí ra ca da

36- Săn hạ da nã vi suýt đi

37- Sá ra hoa ca ma, phạ ra na vi suýt đi

38- Ba ra đu ri ca ti, bi ri vi suýt đi

39- Bơ ra ti na hoa ra đá da, a dục suýt đi

40- Sam ma dã, đi sắc sá na, đi sắc si tê

41- Um!ma ni, ma ni mạ hạ ma ni

42- Á ma ni, á ma ni

43- Vĩ ma ni,vĩ ma ni, mạ hạ vĩ ma ni

44- Mát đi mát đi, mạ hạ mát đi

45- Tát thá đá, bủ đa

46- Cu thi vi ri suýt đi

47- Vi sa phổ ra, bút đi vi suýt đi

48- Um! Hi hi

49- Dá ra, dá ra

50- Vĩ dá ra, vĩ dá ra

51- Sa ma ra, sa ma ra

52- Sa phạ ra, sa phạ ra

53- Sá ra phạ bút đa

54- Đi sắc sá na

55- Đi sắc si tê

56- Suýt đi, suýt đi

57- Họa di ri, họa di ri, mạ hạ họa di ri

58- Á họa di ri

59- Hoa di ra gạ bi

60- Dá ra gạ bi

61- Vĩ dá ra gạ bi

62- Hoạ di ra, rít họa lã gạ bi

63- Họa di rô, na ga tê

64- Họa di rô, na bà vê

65- Họa di ra, sam bà vê

66- Họa di rô, họa di rị na

67- Họa di rảm, hoa phạ đô mạ mạ

68- Sá rị sảm, si ra phạ sát ta phạ năng

69- Tả ca da, bi ri, vi suýt đi

70- Sất da hoa phạ, đô mi sát na

71- Sá ra phạ, ga ti, bi rị suýt đi

72- Sá ra phạ, tát tha gạ đa, sất da mi

73- Sá ma sa phạ, sát dăn tu

74- Sạt hoa tát tha ga đa

75- Sá ma sá phạ sa, đi sắc si tê

76- Um! Sất đi da, sất đi da

77- Bút đi da, bút đi da

78- Vi bút đi da, vi bút đi da

79- Bồ dà da, bồ đà da

80- Vi bồ đà đa, vi bồ đà da

81- Mô ca da, mô ca da

82- Vi mô ca da, vi mô ca da

83- Suýt đà da, suýt đà da

84- Vi suýt đà da, vi suýt đà da

85- Sa măn tá, tát bi rị mô ca da

86- Sa măn đá da, sa mi bi rị suýt đi

87- Sá ra phạ, tát thá ga đá,sam ma da hất rị đà da

88- Đi sắc sá na, đi sắc si tê

89- Um! Muýt đơ ri, muýt đơ ri, mạ hạ muýt đơ ra

90- Mạn đà ra bá na

91- Đi sắc si tê

92- Sóa ha

Last update: February 27, 2021 11:00