Đại Bi Thập Chú


# Đại Bi Thập Chú

::: center

# Như Ý Bửu Luân Đà La Ni

:::

Nam mô Phật đà da, nam mô Ðạt ma da, nam mô Tăng dà da.
Nam mô quán tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi tâm giả.
Ðát điệt tha.
Án, chước yết ra phạt để
Chấn đa mạc ni,
Ma ha bát đắng mế.
Rô rô rô rô
Để sắc tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha.
Án, bát đạt ma,
Chấn đa mạc ni,
Thước ra hồng.
Án, bát lật đà.
Bát đẳng mê hồng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nghĩa

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Con xin quy mạng Đức Chuyển luân vương như ý bảo châu đại liên hoa là Bậc đã xa lìa nội trần và ngoại trần. Con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài để triệu thỉnh chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Chúng, tám bộ Trời Rồng, chư vị Hộ Pháp giúp cho con phá bại tâm chấp ngã, phát khởi tâm bồ đề, thành tựu cát tường.

Xuất Xứ

Như Ý Tâm Đà La Ni Kinh. Nội dung kinh này nói về Bồ tát Quán Tự Tại được sự chấp thuận của Đức Phật liền tuyên thuyết Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni . Đức Phật lại bảo: Nếu người nào tụng chú này 1 biến thì trừ được tội, qua được tai nạn, thành tựu sự nghiệp. Còn nếu ngày nào cũng tụng 108 biến thì sẽ có cảm ứng khiến thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và núi Bổ Tát La nơi Bồ tát Quán Thế Âm cư ngụ, khỏi đọa vào đường ác.

::: center

# Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

:::

Nẵng mồ tam mãn đa,
Mẫu đà nẫm,
A bát ra để,
Hạ đa xá ta nẵng nẫm,
Đát điệt tha.
Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng,
Nhập phạ ra, nhập phạ ra,
Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra,
Để sắc sá, để sắc sá,
Sắc trí rị,
Ta phấn tra, ta phấn tra,
Phiến để ca,
Thất rị duệ,
Ta phạ hạ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nghĩa

Hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy mọi năng chấp, sở chấp hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại Chướng. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt lành.

Xuất Xứ

Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Thần chú tiêu trừ các tai nạn, thành tựu việc cát tường. Một trong 4 Đà La Ni thông dụng trong Thiền lâm, cũng là pháp Tức Tai trong Mật giáo. Thần chú này xuất phát từ Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni và Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Diệt Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni.

::: center

# Công Đức Bửu Sơn Thần Chú

:::

Nam mô Phật đà da,
Nam mô Đạt ma da,
Nam mô Tăng già da.
Án, Tất đế hộ đô rô,
Tất đô rô chỉ lỵ ba,
Kiết lỵ bà,
Tất đạt rị,
Bố rô rị ta phạ ha.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nghĩa

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Vinh quang thay sự thành tựu ! Hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng Chân Như! Hãy khéo giữ gìn tự tính an lạc của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ

Kinh Ðại Tập

Nếu người tụng chú này một biến, công đức cũng bằng như lễ Ðại Phật Danh kinh bốn vạn năm ngàn bốn trăm biến. Lại như chuyển Ðại Tạng 60 vạn 5 ngàn 4 trăm biến. Tạo tội quá mười cõi sát độ, đọa vào A Tỳ địa ngục chịu tội, kiếp hết lại sanh nơi khác để chịu tội. Niệm chú này một biến, tội kia đều được tiêu diệt, không còn đọa vào địa ngục, khi mạng chung quyết định vãng sanh Tây phương thế giới, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phẩm thượng sanh.

::: center

# Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

:::

Khể thủ quy y Tô tất đế
Đầu diện đảnh lễ thất Câu chi
Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn Ðề
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ

Nam mô tát đa nẫm,
Tam miệu tam bồ đà,
Cu chi nẫm đát điệt tha.
Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nghĩa

Quy mạng bảy trăm triệu đấng Chính Đẳng Chính Giác – Chân ngôn nói rằng: Khi Thân, Khẩu, Ý hợp nhất với sự Giác Ngộ Phật Tính sẽ đi thẳng vào Tự Tính thanh tịnh của Tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ

Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

Người trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn, bịnh hoạn, tăng nhiều phước thọ.

::: center

# Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni

:::

Án, Nại mo bo cót ngỏa đế, a ba na mật đạp,
A ưu rị a nạp,
Tô tất nễ,
Thiệt chấp đạp,
Điệp tả ra tể giả,
Đát tháp cả đạt giả,
A ra ha đế,
Tam dược tam bất đạt giả,
Đát nễ giả tháp.
Án, Tát rị ba,
Tang tư cót rị, bát rị thuật đạp,
đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế,
Ta ba ngỏa tỳ thuật đế,
Mã hắt nại giả, Bát rị ngỏa rị tóa hắt.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị,
bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế,
ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nghĩa

Quy mạng lễ Đức Thế Tôn Vô lượng thọ trí quyết định quang minh vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác.

Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh. Thanh tịnh như Tự Tính thắng thượng của Hư Không. Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ

Thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương Như Lai đà la ni kinh.

Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xã, Lũ rô thích lưu ly, Bát lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ. Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Nghĩa

Quy mạng Đức Thế Tôn Dược sư lưu ly quang vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác – Chân ngôn nói rằng: Xin Ngài hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh Quả Báo, bệnh Nghiệp Ác, bệnh Kiến Tư, bệnh Trần Sa, bệnh Vô Minh để cho con mau chóng phát sinh được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.

Xuất Xứ

Kinh Dược Sư

Nếu ai có bịnh chi, chỉ chuyên nhứt tâm đọc thần chú này 108 biến để chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống thì các bệnh đều tiêu trừ. Còn người nào chuyên tâm trì tụng trọn đời thì được không đau ốm, đến lúc mạng chung được vãng sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly bên Đông Phương của Phật Dược Sư.

::: center

# Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn

::: Án, Ma ni bát di hồng. Ma hạc nghê nha Nạp, tích đô đặc ba dạt, tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bổ ra nạp, náp bốc rị, thưu chắt ban nạp nại ma lô kiết. Thuyết ra da tóa ha.

Nghĩa

Án, ma ni bác di hồng là tính chất mầu nhiệm của cây phướng Đại Trí. Hãy ngồi dưới cây phướng ấy, xa lìa mọi sự chấp giữ mà thành tựu trong khắp các cõi. Hãy luyện các căn cho thanh tịnh để thành tựu viên mãn các pháp và siêu việt tất cả. Con xin quy mạng công đức nội chứng của Đức Thế Tự Tại. Nguyện cho con được thành tựu như Ngài.

Xuất Xứ

Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương

Phật bảo Trừ Cái Chướng Bồ Tát rằng: Sáu chữ Ðại Minh Ðà La Ni này khó được gặp gỡ, nếu có người nào được sáu chữ Ðại Minh Vương đây, thì người đó tham, sân, si, độc không thể nhiễm ô. Nếu đeo mang trì giữ nơi thân, người đó cũng không nhiễm trước bịnh ba độc. Chơn ngôn này vô lượng tương ưng, với các Như Lai mà còn khó biết, huống gì Bồ Tát làm thế nào biết được. Ðây là chỗ bổn tâm vi diệu của Quán Tự Tại Bồ Tát.

::: center

# Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

:::

Ly bà ly bà đế,
Cầu ha cầu ha đế,
Đà la ni đế.
Ni ha ra đế,
Tỳ lê nễ đế,
Ma ha già đế,
Chân lăn càn đế,
Ta bà ha.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nghĩa

Mọi đường lối và tính chất của sự thấp hèn đều tuân theo sự hấp thụ điều cao quý và tính chất cao quý mà vận chuyển thành ánh sáng rực rỡ vinh quang. Đây là con đường rộng lớn hay chận đứng mọi tai họa để viên mãn phước trí.

Xuất xứ

Đại phương đẳng đà la ni kinh

Đây là bài chú của bảy đức Phật đã nói từ những đời quá khứ. Thần chú này hay diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch và được vô lượng phước, nếu thành tâm trì tụng.

::: center

# Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú

:::

Nam mô a di đa bà dạ,
Đa tha già đa dạ,
Đa địa dạ tha,
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa, tất đam bà tỳ,
A di rị đa, tỳ ca lan đế,
A di rị đa, tỳ ca lan đa,
Già di nị, già già na,
Chỉ đa ca lệ, Ta bà ha.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nghĩa

Quy mạng A Di Đà Như Lai. Chân ngôn nói rằng: Hiện lên cam lộ, phát sinh cam lộ, cũng mãnh cam lộ, đạt đến cam lộ dũng mãnh, rải khắp hư không, thành tựu cát tường.

Xuất xứ

Kinh niệm Phật ba la mật

Người chuyên tụng chú này được Phật A Di Đà thường ngự trên đỉnh đầu ủng hộ, hiện đời an ổn, khi mạng chung được tuỳ ý vãng sinh.

::: center

# Thiện Thiên Nữ Chú

:::

Nam mô Phật đà,
Nam mô đạt ma,
Nam mô tăng già.
Nam mô thất rị,
Ma ha đế tỷ da,
Đát nễ dã tha,
Ba rị phú lầu na,
Giá rị tam mạn đà,
Đạt xá ni,
Ma ha tỳ ha ra già đế,
Tam mạn đà,
Tỳ ni già đế,
Ma ha ca rị giả,
Ba nễ, Ba ra, Ba nễ,
Tát rị phạ lật tha,
Tam mạn đà,
Tu bát lê đế,
Phú lệ na,
A rị na, Đạt ma đế,
Ma ha tỳ cổ tất đế,
Ma ha Di Lặc đế,
Lâu phả tăng kỳ đế,
Hê đế tỷ,
Tăng kỳ hê đế,
Tam mạn đà, A tha,
A nậu Đà La Ni.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nghĩa

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.

Quy y Cát Tường Đại Thiên. Chú nói như vậy:

Hỡi Đấng quyền năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng !

Đấng chủ tể Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp nẻo rộng lớn !

Hãy khéo léo làm cho tất cả đều được đầy đủ.

Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng.

Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho Lý Pháp Tính tỏa sáng màu nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính.

Mừng thay Đấng biểu hiện của lòng yêu thương. Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích. Hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích.

Last update: February 27, 2021 11:00