Chú Đại Bi


# Chú Đại Bi

# Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni biến đầu tiên đọc 3 lần

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa
Na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
Án. A bà lô hê
Lô ca đế
Ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà
Ma ra ma ra
Ma hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết mông
Độ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Đà ra đà ra
Địa rị ni
Thất Phật ra da
Giá ra giá ra
Mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ
Y hê di hê
Thất na thất na
A Ra sâm Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm
Phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị
Tô rô tô rô
Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
Bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ
Na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na
Ta bà ha
Tất đà dạ
Ta bà ha
Ma ha tất đà dạ
Ta bà ha
Tất đà du nghệ
Thất bàn ra dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì
Ta bà ha
Ma ra na ra
Ta bà ha
Tất ra tăng a mục khê da
Ta bà ha
Ta bà ma ha a tất đà dạ
Ta bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạ
Ta bà ha
Ba đà ma kiết tất đà dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
Ta bà ha
Ma bà rị thắng yết ra dạ
Ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ
Ta bà ha
Án. Tất điện đô (biến cuối cùng đọc từ đây 3 lần)
Mạn đà ra
Bạt đà gia
Ta bà ha.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Tips

Đức Quán Thế Âm sau khi thuyết thần Chú Đại Bi này, thì tự nhiên trên trời (thiên không) mưa hoa quý xuống, vũ trụ vang động, bởi pháp lực của thần chú chuyển động, giống như: Sức mạnh của hỏa sơn phun lửa, trái đất lay chuyển, gây nên những tiếng nổ như sức mạnh của điện âm dương gây ra lôi chấn.

Chư Phật đều hoan hỷ, ma vương kinh sợ. Tất cả chúng sinh đều được chứng quả thánh và phát Bồ-đề tâm.

Trong bản “Đại Bi Sám Hiện Tướng“, cả 84 câu của Chú Đại Bi, với mỗi câu, Tổ xưa đều họa tượng trưng ra mỗi thần biến: hoặc hình Phật, hình Bồ Tát, hình các Thánh Nhị thừa, hoặc hình của các vị trời: Phạm Vương, Đế Thích hoặc hình của các thần, tướng Kim Cang…Tất cả đều từ nơi Thánh trí; lòng đại bi của đức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện ra bằng cách đại tự tại, để phổ độ cho chúng sinh. Ai cũng sẽ được chứng nghiệm và gia hộ nếu chí tâm trì tụng.

Last update: February 27, 2021 11:00